Close
Type at least 1 character to search
Back to top

ΕΣΠΑ: 100% επιδοτηση για δωρεαν κασκευη e-shop!

Προδημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «e-λιανικό» που αφορά 100% επιδότηση έως 5.000€ για ανάπτυξη E-shop στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την
επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος
(e-shop) προκειμένου:
– να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
– να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού
μετασχηματισμού αυτών,
– να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
– να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της
νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για
τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα
με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που
εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως
αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :
– Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
– Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση
είναι οι ακόλουθες:
3
– να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την
εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
– Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
– Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την
7/11/2020
– να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που
υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
– να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη
18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
– να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών
δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία
ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
– θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive,
– θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
– θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
– να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
– το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
– να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.
Εξαιρούνται:
– οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων
ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα
ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ.
franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
– οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας,
– οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.
4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την
ελληνική επικράτεια.
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας
υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των
αιτημάτων.
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Η επιμέρους κατηγοριοποίηση της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης μεταξύ Υφιστάμενων και
Νεοσύστατων επιχειρήσεων θα καθορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (De Minimis) (ΕΚ 1407/2013 ).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των
5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών
(Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:
1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για
την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά
στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται
και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία
ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος
e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά:
παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation,
κτλ.)
5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΕΜΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ E-SHOP ΓΙΑ ΕΣΑΣ!
ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6986207926 ή 2541 065566 & ή επικοινωνήστε στο email : info@artism.gr για να βρούμε την ιδανική λύση και να δούμε πιθανές εξειδικευμένες ανάγκες για την δική σας κατασκευή eshop με επιδότηση.